Bình lọc cát van ngang Kripsol Hayward – Spain AKEVO 

Mô tả